Magyar Hungarian English English
 
 
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.,  e-mail: eltecon@tatk.elte.hu,  tel: 372-2500/6630
 
A A A

Tanterv

A program részletes leírása

A következőkben arról lesz szó, hogy általános elveink és értékválasztásaink miként érvényesülnek a gyakorlatban, az órarendben és a tantervben.

Közgazdaságtani ismeretek

A programban a közgazdasági ismeretek szerepelnek a legnagyobb súllyal. A hallgatók sok-sok való világbeli példán keresztül tanulják meg a közgazdasági érvelést, erről szól az első félévben sorra kerülő Bevezetés a közgazdasági gondolkodásba című tárgy. Az ezt követő Mikroökonómia során a hallgatók formalizált, analitikus eszköztárat kapnak ahhoz, hogy a piac elkülönült szereplőinek célkövető magatartását és a döntés során felmerülő dilemmákat leírják. Ez a két tantárgy minden közgazdasági képzés alapja, rájuk épülnek az úgynevezett szaktárgyak: a nemzetgazdaságok összefüggéseit vizsgáló Makroökonómia, az országok egymás közötti gazdasági kapcsolataival foglalkozó Nemzetközi gazdaságtan, a vállalatok belső és külső viszonyait tárgyaló Vállalatelmélet, az állami szféra gazdálkodási sajtosságaira összpontosító Közösségi gazdaságtan, a pénzügyi szféra megismerését célzó Bank és pénzügyek és az igencsak beszédes elnevezésű EU gazdaságtana. A közgazdasági tárgyakat a közgazdasági gondolkodás fejlődése szempontból fogja össze a közgazdászok szakmai műveltségének alaptárgya, a Közgazdasági eszmetörténet.

Módszertani ismeretek

A hallgatók a képzés kezdetétől a szaktárgyakkal párhuzamosan a közgazdaságtan műveléséhez szükséges módszertant is tanulják. A szigorú, formalizált logikát a társadalomtudományok közül először a közgazdaságtan kezdte el használni, és azóta folyamatosan terjed. A módszertani igényesség nem feltétlenül jelent felső szintű matematikai ismereteket, azt azonban komolyan gondoljuk, hogy a közgazdasági elemzésekhez elengedhetetlen az alapvető módszertani ismeretek biztos, jól begyakorolt tudása.
A Matematika mára minden egzakt tudomány nyelve, felhasználói ismerete elengedhetetlenül szükséges a közgazdaságtudomány tanulásához és műveléséhez. Megkönnyíti különböző fogalmak közötti kapcsolatok egyértelmű leírását, így lehetővé teszi egyre bonyolultabb modellek kezelését. Természetesen a matematika használata nem öncélú, hanem a világban megfigyelt bonyolult jelenségek egyre pontosabb megismerését és ellentmondásmentes keretbe foglalását szolgálja. Matematikai modellek írják le a telefonos szolgáltatók piacán folyó versenyt, a rendszerváltás gazdasági folyamatait vagy éppen a tőzsdei befektetők sejtelmes lelkivilágát.
A közgazdaságtan a valóságban megfigyelhető jelenségekről szól. Ezért a társadalomról és gazdaságról szóló adatok megértése és elemzése a közgazdászok mindennapi tevékenysége. A megfigyelt jelenségeket tudnunk kell mérni és az elméletből levezetett összefüggéseket igazolni vagy elutasítani az adatok alapján. Ezt tanulhatjuk meg az Gazdaságstatisztika, Statisztika és Ökonometria tantárgyak során. A programban szereplő kötelező és választható módszertani tantárgyakat az alkalmazás elsődleges céljának szem előtt tartásával a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően dolgoztuk ki. Emellett a TáTK Statisztika tanszéke, illetve az ELTE Természettudományi Kara egyedülálló lehetőséget biztosít az érdeklődőknek mélyebb módszertani ismeretek megszerzésére.

Társadalomtudományi ismeretek

Lehet szakbarbár közgazdásznak lenni, de nem érdemes. Ráadásul a közgazdaságtant foglalkoztató jelenségek általában társadalmilag mélyen beágyazottak, ezért az okos válaszokhoz, a közgazdaságtan értő műveléséhez gyakran nyújtanak fogódzót és ihletet más társadalomtudományok. Miközben más közgazdasági képzések épp szabadulnak e tárgyaktól, programunk kifejezetten nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a hallgatók betekintést kapjanak más társadalomtudományokba és történeti ismereteik is gyarapodjanak. (Filozófia, A politikai gondolkodás története, Társadalomtörténet, Szociálpolitika, Pszichológia, Szociológiatörténet, Szociológia). Aki még több tudásra vágyik a területről, kedvére válogathat a Társadalomtudományi Kar széles kínálatából. A közgazdaságtani vonatkozásokon túl nem titkoljuk, hogy a képzés ezen részét egyúttal a klasszikus „értelmiségi képzés" szerepének betöltésére is szánjuk.

Modulok és választható szaktárgyak

Programunk harmadik évében a hallgatók az addig megszerzett tudásukat felhasználva ismerkedhetnek meg számos szakterület speciális kérdéseivel. Színes kínálatunkban olyan tárgyak szerepelnek, mint a Környezetgazdaságtan, Város- és ingatlangazdaságtan, Egészséggazdaságtan vagy Gazdasági antropológia. (A teljes tervezett kínálat a felsorolásnál található.)

Az egyenként felvehető tantárgyak mellett a hallgatók egy négy tantárgyból álló csomagot is választanak majd. Ez a tantárgycsomag az úgynevezett modul. Itt lehetőség lesz egy-egy témakör mélyebb megismerésére, és betekintésre a mester szintű tanulmányokba. A Vállalati modul (Modern piacelmélet, Vállalati pénzügytan, Állami szabályozás, Mikroökonometria) részletesen megismerteti a piacok működését és a nyereségérdekelt vállalatok magatartását. Ebben a témakörben részletesen taglaljuk az állam szerepét és feladatait a vállalatok világának szabályozásában. A Makrogazdasági modul (Makrostatisztika, Gazdaságpolitika, Fejlődésgazdaságtan, Regionális gazdaságtan) a nemzetgazdaságok működéséről, teljesítményről és kapcsolatairól tanultak elmélyítésére szolgál. Körüljárjuk az országok közötti kapcsolatokat és az állami szerepvállalás normatív kérdéseit is. A Társadalmi és gazdasági rendszerek modul (Politikai gazdaságtan, Intézményi közgazdaságtan, Az átmenet gazdaságtana, Komparatív kapitalizmus) azokra a jelenségekre koncentrál, amelyek megértéséhez és magyarázatához a társadalmi összefüggések vizsgálata feltétlenül szükséges. Ha valaki Magyarország és a régió elmúlt évszázadának történetét akarja megérteni, itt kapja ehhez a legrészletesebb képet.

 

 

ELTE TáTK Alkalmazott közgazdaságtan BA órarend

1. félév

2. félév

3. félév

4. félév

5. félév

6. félév

tárgy

kr

óra

tárgy

kr

óra

tárgy

kr

óra

tárgy

kr

óra

tárgy

kr

óra

tágy

kr

óra

Bev. a kgtanba

5

4

Mikroöko-
nómia I.

6

4

Mikroöko-
nómia II.

6

4

Nemzetk.
gazdtan

6

4

EU gazd.

4

4

Modul 3

6

4

Mat. alapok

3

2

Gazd.mat.

3

2

Makro-ökonómia

6

4

Vállalat-
gazd.

5

4

Közg. Eszm.t.II.

4

4

Modul 4

6

4

Analízis

6

4

Val.szám.
és Stat.

5

4

Ökono-
metria

6

4

Bank és pénzügy

4

4

Modul 1

6

4

Szak-
specif.

5

4

Gazd.
stat.

4

4

Pénzügyi és számviteli ismeretek

4

4

Tud.mód-
szertan
és
érvelés-
technika

4

4

Közösségi gazd.tan

4

4

Modul 2

6

4

Szak-
specif.

5

4

Gazd. jog

3

2

Esszéírás

3

2

Társ.t.kv.

3

2

Közgazd. eszmetört. I.

4

4

Szak-
specif.

5

4

Szak-
specif.

5

4

Szám-
tech.

4

4

Társ.t.kv.

3

2

Társ.t.kv.

3

2

Gazd.tört. II.

4

4

Szak-
specifik

5

4

Szabad vál.

3

2

Angol

0

4

Társ.t.kv.

3

2

Gazd.tört. I.

4

4

Szabad vál.

3

2

Szak-
szem.

3

2

     
     

Szabad vál.

3

2

Angol

0

4

Angol

0

4

           
     

Angol

0

4